تجهیز کارگاه به معنای ساخت ساختمان های موقت بزای اجرای پروژه می باشد.

مهمترین نکات ایمنی در تجهیز کارگاه شامل موارد زیر می باشد:
1- استقرار صحیح کانکس نگهبانی و استراحتگاه کارگران
2- فنس کشی دورتادور کارگاه
3- استفاده از دوربین های مدار بسته
4- روشنایی مناسب در کارگاه جهت سهولت در ترددها
4- احداث سرویس های بهداشتی در مکانی مناسب
6- تفکیک و جانمایی صحیح اتاق مدیران و اتاق استراحت کارگران
7- جانمایی محل مناسب انبار و دپوی مصالح

بازگشت به مطلب اصلی