تعرفه

۱-  نرم افزار تحت اکسل شارژ ساختمان                              ۵۰۰۰۰ تومان

۲- نرم افزار تحت اکسس دفترچه تلفن                                 ۷۰۰۰۰ تومان

۳- نرم افزار تحت اکسس روابط عمومی                               ۲۰۰۰۰۰ تومان

۴- نرم افزار تحت اکسس رسید کالا                                    ۱۵۰۰۰۰ تومان

۵- نرم افزار تحت اکسس ثبت پرداخت                                 ۲۰۰۰۰۰ تومان

۶- نرم افزار تحت اکسس  گزارش روزانه                               ۱۵۰۰۰۰ تومان

۷- نرم افزار تحت اکسس ثبت اموال                                    ۲۰۰۰۰۰ تومان

 

به زودی نرم افزار هایی جدید نیز معرفی خواهد شد. برای تهیه از داخل اپلیکیشن اقدام نمایید.