در این بخش به نحوه طراحی فرم ها و قرارداد برخی از المان های ضرورری مانند قرارداد دکمه اشاره می کنیم

برای مشاهده فیلم آموزشی بر روی گزینه زیر کلیک نمایید.