در این بخش آموزش نحوه طبقه بندی پروژه می پردازیم.

حتما این نکته را باید همواره توجه کرد که زمانی که نرم افزار رویت را باز کردید و قرار است پروژه جدید را شروع کنیم حتما باید ابتدا واحد را تعریف کنیم و سپس ادامه کار را انجام دهیم.