دوستانی که دارای آشنایی مقدماتی می باشند می توانند برای استفاده از نکات کاربردی در نرم افزار آفیس از این فیلم آموزشی استفاده نماییند. این فیلم برای افراد حرفه ای کارایی مناسبی نخواهد داشت.